Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

Powrót do zakładki: OFERTA

Oleje Hydrauliczne SPECOL

Podstawowe zakresy parametów olejów hydraulicznych Specol:

  • gęstość w 15°C zakres od 860kg/m3 do 894 kg/m3
  • lepkość kinematyczna w 40°C zakres od 15 mm2/s do 146 mm2/s
  • temperatura zapłonu zakres od 175°C do 220°C
  • temperatura płynięcia zakres od -35°C do -17°C

Oleje hydrauliczne są to oleje, których bazy stanowią oleje mineralne lub mieszaniny baz mineralnych i syntetycznych węglowodorów wraz z pakietem dodatków uszlachetniających.

 

Do najważniejszych funkcji spełnianych przez oleje hydrauliczne należą:

  • smarowanie elementów systemu hydraulicznego dla niedopuszczenia do ich przedwczesnego zu?ycia ciernego, odprowadzanie ciep?a ze strefy tarcia
  • przenoszenie energii z miejsca jej wytworzenia do miejsca jej u?ycia
  • wysoka odporno?? na utlenianie, brak sk?onno?ci do tworzenia piany
  • ochrona przed korozja powierzchni metalowych, wynoszenie zanieczyszcze? mechanicznych powsta?ych w wyniku zu?ycia ciernego elementów metalowych
  • korzystne w?asno?ci reologiczne i ich trwa?o?? w czasie eksploatacji

Charakterystyka
Olej hydrauliczny Specol L-HL 46 wytwarzany jest z wysokiej jako?ci mineralnego oleju bazowego oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniaj?cych, który zapewnia odpowiednie w?asno?ci przeciwkorozyjne, przeciwpienne, deemulguj?ce i przeciwutleniaj?ce. Zapewnia ochron? i czysto?? smarowanych uk?adów oraz kompatybilno?? z uszczelnieniami.

Zastosowanie
Olej hydrauliczny Specol L-HL 46 przeznaczony jest do stosowania w nisko i ?rednio obci??onych uk?adach przeniesienia si?y oraz nap?du i sterowania hydraulicznego urz?dze? z nap?dem hydrostatycznym, pracuj?cych przy umiarkowanej temperaturze i wilgotno?ci otoczenia. Mog? mie? zastosowanie równie? w uk?adach hydraulicznych, maszynach budowlanych i górniczych. Olej Specol L-HL 46 jest mieszalny i zamienny z olejami hydraulicznymi o podobnej klasie lepko?ci i jako?ci. 

 

 

 

 

Charakterystyka
Olej hydrauliczny Specol L-HV 46 wytwarzany jest z zastosowaniem wysoko rafinowanego oleju mineralnego. Odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniaj?cych zapewnia wysoki poziom w?asno?ci przeciwzu?yciowych i szerok? charakterystyk? lepko?ciowo – temperaturow? co skutkuje wyd?u?eniem czasu eksploatacji oraz zmniejszeniem zu?ycia elementów tr?cych w uk?adach hydraulicznych.

Zastosowanie
Olej hydrauliczny Specol L-HV 46 stosuje si? w wysoko obci??onych uk?adach nap?du, pracuj?cych przy pr?dko?ciach ok. 2500 obr./min o ci?nieniu ok. 35 MPa oraz pompach ?opatkowych (ci?nienie do 20 MPa), gdzie wymagany jest wysoki poziom w?asno?ci przeciwzu?yciowych oleju oraz w precyzyjnych uk?adach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagaj? ma?ych zmian lepko?ci przy zmianach temperatury. Olej Specol L-HV 46 jest mieszalny i zamienny z olejami hydraulicznymi o podobnej klasie lepko?ci i jako?ci. 

stat4u